top of page
 • Yazarın fotoğrafıAv. Selin Özceviz Erbay

KASTEN YARALAMA SUÇU VE CEZASI

Kasten yaralama suçu, bir kimseye karşı; o kimsenin vücuduna acı vermesi, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan etkili bir fiilde bulunmak suretiyle, zarar verilmesidir. Kasten adam yaralama suçu, TCK m.86 ve m.87’de düzenlenmiştir. Kasten yaralama suçunu; basit kasten yaralama (TCK m.86) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (TCK m.87) suçu olarak ikiye ayrılmıştır.


Kasten yaralama suçunda korunan hukuki yarar, kişinin vücut dokunulmazlığı ve beden bütünlüğüdür. Suçun konusu ise mağdurun bedeni ya da ruhsal varlığıdır. Failin yaptığı hareket sonucu, yukarıdaki paragrafta belirtilen sonuçlardan biri meydana gelirse, yaralama suçu oluşmuştur. Bu sonuçlardan birini doğurmaya elverişli olan tüm hareketlerle kasten yaralama suçunun işlenmesi mümkündür.


 • Mağdurun Vücuduna Acı Verme Suretiyle Yaralama: Vücuda acı verme, insan bedeninde herhangi bir düzeyde hissedilen acıyı ifade etmektedir. Örneğin, bir kimseyi tartaklayarak acı çekmesine neden olmak basit yaralama suçu oluşturur.

 • Mağdurun Sağlığının Bozulması Suretiyle Yaralama: Sağlığın bozulması, mağdurun ruhsal veya fiziksel sağlığının hukuka aykırı eylem neticesinde bozulmasını ifade eder. Sağlığın bozulması sürekli olabileceği gibi geçici bir durum da arz edebilir. Örneğin, failin eylemi neticesinde mağdurda fiziksel veya ruhsal bir hastalık meydana gelmesi, sağlığın bozulması suretiyle yaralama suçuna örnektir.

 • Mağdurun Algılama Yeteneğinin Bozulması Suretiyle Yaralama: Algılama yeteneğinin bozulması; fiil nedeniyle mağdurun ruhsal durumunun değişmesi, sağlıklı düşünme, anlama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin ortadan kalkması halinde meydana gelir. Uygulamada savcılıklar tarafından algılama yeteneğinin bozulması gerekçe gösterilerek ceza davası açılmamaktadır.


Kasten yaralama suçunun hangi hareketlerle işlenebileceğine dair örnek vermek gerekirse;


Bir kimseye tokat, tekme veya yumruk atmak,

Bir kimseyi itekleyerek bir cisme çarpmasına yol açmak,

Bir kimseye sopayla vurmak,

Bir kimseyi bıçaklamak veya silahla vurmak.


Bir kimseyi iteklemek tek başına kasten yaralama suçunu oluşturmaya elverişli bir hareket değildir. Çünkü kişinin bedeninde bu eyleme bağlı olarak herhangi bir acı meydana gelmemiştir. Ancak itekleme sonucu düşen kişiye karşı yapılan itekleme eylemi pek tabii kasten yaralama suçunun oluşmasına elverişlidir çünkü kişi iteklendiği için düşmüştür ve kişinin bedeninde itekleme eylemi sebebine bağlı olarak acı meydana gelmiştir. Aynı şekilde bir kimseye tokat atmak da acı verici bir eylem olduğundan kasten yaralama suçunun oluşmasına elverişli bir eylemdir.


Kasten Yaralama Suçu Şikayet, Zamanaşımı ve Uzlaştırma


Kasten yaralama suçu, basit ve nitelikli haller olmak üzere iki farklı şekilde işlenebilir. Suçun basit hallerinden biri olan “basit tıbbi müdahale ile (BTM) giderilebilecek” yaralama suçları şikayete tabidir. BTM ile giderilebilecek yaralama suçunda mağdur 6 ay içinde şikayetçi olmazsa şikayet hakkı ortadan kalkar. BTM ile giderilebilir basit yaralama suçunda şikayetten vazgeçme, soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesine, kovuşturma aşamasında ceza davasının düşmesine yol açar.


Kasten yaralama suçunun nitelikli halleri ve ‘basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilemeyecek’ basit yaralama suçunun takibi şikayete bağlı değildir. Suç şikayete tabi olmadığı için herhangi bir şikayet süresi de yoktur. Kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinde şikayetten vazgeçme kamu davasını düşürmez. Suçun bu hallerine dair dava zamanaşımı süresi 8 yıl olup şikayet hakkına sahip herkes, bu süre içerisinde şikayetçi olup davaya müdahil sıfatı ile katılabilir.


Basit kasten yaralama suçu ve kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi suçu oluştuğunda taraflar arasında uzlaşma prosedürü uygulanır. Uzlaşma kapsamında olan suçlarda, öncelikle uzlaştırma prosedürünün uygulanması, uzlaşma sağlanmazsa soruşturmaya veya yargılamaya devam edilmesi gerekir.


Kasten Yaralama Suçunun Mevzuatımızdaki Yeri


A-) Basit Kasten Yaralama Suçu ve Cezası (TCK m.86)

(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı,
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silahla,
f) “Canavarca hisle”

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

B-) Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu ve Cezası (TCK m.87)

(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Konuşmasında sürekli zorluğa,
c) Yüzünde sabit ize,
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan “onsekiz” yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.Kasten Yaralama Suçunun Cezası


 • Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek basit yaralama suçu; kişinin bedenine, sağlığına veya algılama yeteneğine zarar vermekle birlikte basit bir tıbbi uygulama ile etkisi giderilebilecek yaralamalardır. BTM ile giderilebilecek kasten yaralama suçlarında sanığa 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir (TCK 86/2). Hapis cezası verildiği takdirde, verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilemez.

 • Basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilemeyecek basit yaralama suçu; mağdura karşı işlenen eylemin sonuçlarının basit bir tıbbi müdahale ile giderilememesi, yani yaralamanın sonuçlarının ortadan kalkması için belli bir sürecin gerekmesidir. BTM ile giderilemeyecek basit yaralama suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md. 86/1).Basit Yaralama Suçunda Cezayı Artıran Haller


- Üstsoya, altsoya, eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı,

- Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

- Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

- Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

- Silahla,

işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın verilecek ceza yarı oranında artırılır.


-Bu suçun canavarca hisle işlenmesi halinde ise verilecek ceza 1 kat artırılır.


Ayrıca kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama suçunda, ceza yarı oranında arttırılır. Ayrıca hükmedilen hapis cezası ertelenemez. (7243 sayılı Kanun m.28).


Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu ve Cezası


Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, mağdura karşı işlenen fiilin mağdurun vücudunda kalıcı etkiler bırakması halinde söz konusu olur. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, mağdurun vücudunda bıraktığı kalıcı etkilere göre iki grup halinde değerlendirilmektedir.


Kasten yaralama suçu neticesinde;

 • Mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevi sürekli zayıflarsa,

 • Mağdurun konuşmasında sürekli zorluğa yol açacak bir durum meydana gelirse,

 • Mağdurun yüzünde sabit iz oluşursa,

 • Mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir durum meydana gelirse,

 • Hamile bir kadına karşı işlenip çocuğun vaktinden önce doğumuna neden olunursa

Yukarıda anlattığımız şekilde belirlenen hapis cezası bir kat arttırılır.


Kasten yaralama suçunun silahla işlenmesi halinde bu sonuçlardan birisi meydana geldiğinde verilecek ceza üç yıldan az olamaz.

Kasten yaralama suçunun;

-Mağdurun yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kamu görevlisine karşı

-Üstsoy, altsoy, eş ve kardeşe karşı

-Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı

-Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi halinde bu sonuçlardan birisi meydana geldiğinde verilecek ceza 5 yıldan az olamaz.


Aşağıdaki hallerde de, yani kasten adam yaralama suçu neticesinde;

 • Mağdurun iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine neden olunursa,

 • Mağdurun duyularından veya organlarından birinin sürekli işlevini yitirmesine neden olunursa,

 • Mağdurun konuşma veya çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına neden olunursa,

 • Mağdurun yüzünün sürekli değişikliğine neden olunmuşsa,

 • Hamile bir kadına karşı işlenip çocuğun düşmesine neden olunmuşsa,

Kasten yaralama suçunun silahla işlenmesi halinde bu sonuçlardan birisi meydana geldiğinde verilecek ceza 5 yıldan az olamaz.

Kasten yaralama suçunun;

-Mağdurun yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kamu görevlisine karşı

-Üstsoy, altsoy, eş ve kardeşe karşı

-Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı

-Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi halinde bu sonuçlardan birisi meydana geldiğinde verilecek ceza 8 yıldan az olamaz.


Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçunda, ceza yarı oranında arttırılır. Ayrıca hükmedilen hapis cezası ertelenemez. (7243 sayılı Kanun m.28)
12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page