top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv. Selin Özceviz Erbay

29.11.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE

Yönetmelikler


Adıyaman Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.


Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ADYU-ARMER): Adıyaman Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Astrofizik alanında bilimsel araştırmalar, projeler, gözlemler ve eğitimler gibi faaliyetlerde bulunmak.

b) Astronomi ve astrofizik alanlarında Üniversitenin ilgili öğretim programlarına, Adıyaman ili eğitim-öğretim kurumlarına ve halka yönelik projeler, eğitim ve bilgilendirme programları yapmak.

c) Halka açık özel günler düzenlemek ve bunun için ilgili alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ç) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.


Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Astronomi ve astrofizik alanlarında akademik faaliyetlerde bulunmak, bilimsel araştırmalar yapmak ve bu alanlarda eğitim-öğretimi desteklemek.

b) Üniversitenin ve diğer üniversitelerin bünyesindeki ilgili fakülte ve birimlerle iş birliği yapmak, lisans ve lisansüstü öğrencilerin öğrenimine katkıda bulunmak.

c) Halka yönelik eğitici çalışmalar yapmak, özel günler düzenlemek ve ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık hizmeti vermek.

ç) Astrofizik alanında kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek veya katılmak.

d) Astrofizik alanında faaliyette bulunan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

e) Yaz-kış okulları, kurs, gözlem şenlikleri ve eğitim programları düzenlemek ve başarılı olanlara başarı belgesi (katılım belgesi) vermek.

f) Gezegenevi (Planetaryum) kurma çalışmalarında bulunmak.

g) Basılı ve elektronik iletişim araçlarını kullanarak gözlem raporu, broşür ve benzeri yayınlar yapmak.

ğ) Rektörlük tarafından önerilen, Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.


Müdür

MADDE 8 (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Merkezin işleyişi ile ilgili koordinasyonu sağlamak ve Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı durumlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.


Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin işleyişine ilişkin gereken tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, yıl sonu faaliyet raporlarını ve bütçe teklifini hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma planlarını ve programlarını hazırlamak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulan alt çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

f) Merkezce desteklenen araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini ve işleyişini izlemek ve denetlemek.


Yönetim Kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyelikler için ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Alınan kararlar, Müdür tarafından uygulanır.


Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını sağlamak ve çalışmaların plan ve programlara uygunluğunu denetlemek.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak.

c) Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek.

ç) Türkiye’nin ve bölgenin önceliklerine yönelik bilimsel ve teknolojik çözümlere katkı sağlamak amacıyla öncelikli proje konularını belirlemek ve araştırmacıları bilgilendirmek.

d) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün konuları karara bağlamak.

e) Müdür tarafından sunulan yıl sonu faaliyet raporlarını karara bağlayıp Rektörün onayına sunmak.

f) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yapmak.

g) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak.


Danışma Kurulu

MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar konusunda çalışmaları olan, Üniversite içinden veya dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en çok yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır.


Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

c) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.


Personel ihtiyacı

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.


Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.


Yürürlük

MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.


Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyete ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Öğrencinin Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere almış olduğu tüm derslerin katılımıyla elde edilen ve başarısını belirleyen ortalamasını,

b) AKTS: Ders kredilendirilmesinde ortak parametre olarak kullanılan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Anabilim dalı: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bölümlerine bağlı anabilim dallarını,

ç) Bölüm: Fakülteye bağlı temel bilimler ve klinik bilimler dallarını kapsayan birimi,

d) Dekan: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

e) Eğitim komisyonu: Dekan veya eğitim-öğretimden sorumlu dekan yardımcısı başkanlığında Fakültede tüm dönemlerin eğitim-öğretim programlarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu olmak üzere en az iki sınıf koordinatörlerinden oluşan komisyonu,

f) Fakülte: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

g) Fakülte Kurulu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Kurulunu,

ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Yönetim Kurulunu,

h) Mezuniyet projesi: Öğrencilerin mezun olması için beşinci sınıfta hazırlanıp sunulan çalışmayı,

ı) Senato: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,

i) Sınıf koordinatörü: Her eğitim ve öğretim yılının başında Dekanlık tarafından bir yıl süreyle atanan, sorumlu olduğu sınıfın eğitim ve öğretim programlarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonunda eğitim komisyonu başkanına yardım etmekle sorumlu öğretim üyesini,

j) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

k) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

m) Yönetim Kurulu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Kabul ve kayıt şartları

MADDE 5

(1) Fakülteye kayıt yaptırmaya hak kazanan aday, kaydını YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, e-devlet üzerinden veya Üniversitenin belirlediği kayıt merkezinde şahsen yapar. Posta veya kargo ile kayıt yapılmaz. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekaletnamesine sahip vekilleri veya kanuni temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

(2) Öğrencinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adresi tebligat adresidir.

(3) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.

(4) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

(5) Kayıt sonrası öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrenci geçici kimlik kartı veya öğrenci kimlik kartı düzenlenir.

(6) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlemler başlatılır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü, ders muafiyeti

MADDE 6

(1) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Yatay geçiş yapan öğrenciler ile daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin derslerinin denklikleri ve muafiyet işlemleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

(3) Öğrenci, intibak ettiği sınıfın programına ait kalan derslerden sorumludur. Öğrencilerin kredi hesaplamalarında intibak ettirildikleri sınıftaki eşdeğer dersin kredisi esas alınır.

Öğrenci statüsü

MADDE 7

(1) Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrenci, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her yarıyıl/yıl başında kaydını yenilemek zorundadır.

Kayıt yenileme

MADDE 8

(1) Her öğrenci, Senato tarafından belirlenen ya da Fakülte tarafından tebliğ edilen akademik takvime göre yıl/yarıyıl başında belirlenen tarihler arasında kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve sınıf koordinatörüne onaylatmak zorundadır.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde sınıf koordinatörünün onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilirler.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

(4) Haklı ve geçerli mazereti olup kaydını yeniletmeyen öğrenciler, mazeretini belirten dilekçe ile akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için tanınan süre içerisinde kayıt yenileme başvuru yapabilir. Bu durumda kaydın yenilenmesine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin bütününden öğrenci sorumludur.

(5) Kaydını yenileten öğrenci, o yarıyıl/yıl ders programına kaydolmuş sayılır ve derslere devam hakkı elde eder. Sınıfta kalarak aynı sınıf için kayıt yenileten öğrenci, yalnız başarısız olduğu derslere kayıt olmuş kabul edilir ve sadece bu derslerden sorumlu tutulur. Bir üst sınıftan ders alamaz.

(6) Yabancı uyruklu öğrencilerin kaydı ilgili mevzuat ile Senato tarafından belirlenen usul ve şartlar çerçevesinde yapılır.

Değişim programları

MADDE 9

(1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir yıl süreyle yükseköğretim kurumlarına gönderilebilirler. Değişim programları; Senato kararları, ikili anlaşmalar, YÖK tarafından belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar ile Görev ve Sorumluluklar

Eğitim-öğretim dili

MADDE 10

(1) Eğitim-öğretim dili Türkçedir.

Eğitim-öğretim türü ve süresi

MADDE 11

(1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme sistemine göre örgün eğitimle yapılır. Olağanüstü durumlarda uzaktan eğitim yapılabilir. Sınıf geçme sistemi, eğer devam sebebiyle başarısızlık söz konusu değilse, ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerde uygulanmaz. Ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerden kalan öğrenciler, mezun oluncaya kadar bu dersleri vermek zorundadır.

(2) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıldır. Bu eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması verilir. Öğrencilerin eğitim-öğretim süreleri ve öğrencilik haklarından yararlanma ile ilgili hususlar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre düzenlenir.

(3) Fakültede bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları olmak üzere toplamda en az 28 haftadan (140 iş günü) oluşur. Yarıyıl/yıl sonunda uygulanan final sınavları ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Sınav dönemlerinde eğitim-öğretime ara verilmez. Eğitim-öğretim; Fakülte Kurulu ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Klinik/pratik uygulamalar (uygulamalı dersler), akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 12

(1) Dersler; teorik, pratik ve klinik uygulama şeklinde verilir. Gerekli olduğu hallerde saha ve benzeri çalışma programları yapılabilir. Devam zorunludur. Klinik uygulamalar, Fakülte bünyesinde bulunan kliniklerde yapılır.

Sınıf koordinatörünün görevleri

MADDE 13

(1) Sınıf koordinatörünün görevleri şunlardır:

a) Öğrenciyi yükseköğretim ve Üniversite mevzuatı hakkında bilgilendirmek.

b) Eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında öğrenciye rehberlik etmek.

c) Kayıt yenileme, ders seçme ve ekleme işlemlerinde öğrenciye yardımcı olmak.

ç) Eğitim-öğretim problemleri hakkında bilgi edinmek ve ilgili birimlere iletmek.

d) Haftalık ders programını hazırlamak, tartışılması ve kesinleşmesi için eğitim komisyonuna sunmak.

e) Beşinci sınıf mezuniyet projesi öğrenci gruplarının düzenlenmesi ve koordine edilmesini sağlamak.

f) Dönemin işleyişi ile ilgili dönem öğrencilerine danışmanlık yapmak.

g) Ders yılı başında sınıf öğrenci temsilcilerini seçmek.

ğ) Diğer sınıf koordinatörleri ile birlikte akademik ders programının, sınav tarihlerinin, ders ve sınav çizelgelerinin uyumunu ve salon organizasyonunu sağlamak.

Eğitim komisyonunun görevleri

MADDE 14

(1) Eğitim komisyonun görevleri şunlardır:

a) Akademik takvim taslağını hazırlamak.

b) Fakültedeki tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin akademik takvime uygun olarak düzenli bir şekilde planlanmasını, koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak.

c) Fakülte öğretim üyelerinden gelen mesleki seçmeli ders/klinik uygulamaları ya da Üniversitenin diğer eğitim birimlerinden gelen alan dışı seçmeli ders açılması taleplerini değerlendirmek.

ç) Sınav takvimi taslaklarını hazırlayarak Dekanlığa önermek.

d) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programdaki değişiklik önerisini/önerilerini hazırlamak, Fakülte Kurulunun onayına sunmak.

e) Öğretim üyeleri, ders yürütücüleri ve öğrencilerden sınıf koordinatörlerine gelen geri bildirim ve önerileri tartışarak sonuçları ve önerileri bir rapor halinde Dekanlığa bildirmek.

f) Her akademik yıl için birinci ve ikinci yarıyıl sonunu izleyen bir ay içinde o yarıyıla ait değerlendirmeleri, yapılan anket ve iletişim toplantılarını değerlendirerek, gerekli düzenlemeleri yapmak.

g) Fakülte Yönetim Kurulu ve Dekanın, eğitim ve öğretim ile ilgili olarak komisyondan istediği diğer çalışmaları yapmak, gerektiğinde görüş bildirmek.

Öğretim programının esasları

MADDE 15

(1) Klinik/pratik uygulamaların içeriği, sayısı ve tamamlanması gereken asgari klinik/pratik uygulama oranı, ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin preklinik derslerinden her yıl belirli sayıda pratik çalışmayı verilen sürede başarılı olarak yapması zorunludur. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflardaki öğrencilerin, pratiği olan derslerin final sınavına girebilmeleri için yapmaları zorunlu olan pratik çalışmaların %70’ini akademik takvimdeki derslerin bitim tarihine kadar, %100’ünü ise telafi süresinin sonuna kadar tamamlamış olması gerekir. Tamamlanamadığı durumda o pratikten başarısız sayılır, final sınavına giremez ve başarısız olunan pratiği bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

(3) Telafi süresi, preklinik pratik çalışmanın sonunda, öğretim yılı sonunda ya da normal süre ile birleşik olarak verilir. Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili anabilim dalı tarafından belirlenerek öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(4) Öğrenci, pratik uygulaması olan mesleki zorunlu derslerden devam zorunluluğunu yerine getirmiş olsa dahi, geçer başarı notunu alamayarak kalması durumunda ilgili dersi/dersleri açıldığı ilk dönem devam koşulunu da sağlayarak tekrar eder.

Klinik dersler

MADDE 16

(1) Gözlemci öğrenci eğitimi üçüncü sınıf bahar döneminde, klinik eğitimi ise dördüncü ve beşinci sınıflarda yapılır. Toplum ağız diş sağlığı ile ilgili uygulamalar sınıf sınırlaması olmaksızın yapılabilir.

(2) Üçüncü sınıf öğrencileri gözlemci öğrenci olarak belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara uygun olarak rotasyon yaparlar. Gözlemci öğrencilerin eğitimi poliklinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı ilgili anabilim dalının görüşü alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri; bir eğitim-öğretim yılında klinik bilimlerde anabilim dallarının her birinde en az 16 veya 32 yarım iş günü rotasyonlarla aşağıdaki tabloda belirtilen sürelerde pratik/klinik uygulama yaparlar:

tablo 1 görüntü


(4) Dördüncü ve beşinci sınıf klinik eğitimi zorunlu ders statüsündedir ve bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve/veya hasta uygulamalarıdır.

(5) Öğrenciler, final sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları pratik veya klinik çalışmalarını ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin yapmakla sorumlu oldukları bu çalışmalar, ilgili anabilim dalı başkanlıkları tarafından hazırlanacak program gereği Fakülte Kurulu kararı ile eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

(6) Klinik sonu sınavına ilişkin esaslar Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.

(7) Klinik barajını eksiksiz ve başarılı şekilde tamamlayan ancak teorik sınavda başarısız olan öğrenci, bütünleme sınavının sadece teorik aşamasına girer.

(8) Bir öğrenci aynı anda birden fazla kliniğe giremez.

(9) Klinik uygulamaları olan derslerde sınavlarını başarı ile tamamlayan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, başarılı oldukları derslerde ilgili anabilim dalı başkanlıklarının izni ve yaptığı düzenlemelerle ilgili kliniklerde belirlenen klinik uygulamaları yapabilirler.

(10) ERASMUS ve diğer değişim programları hariç Fakülte dışında herhangi bir kurumda teorik ders/dersler ve pratik/klinik uygulamalar yapılamaz ve klinik ders için dışarıdan öğrenci başvuruları kabul edilmez.

(11) Eğitim-öğretim yılında devamı alınmış; ancak başarısız olunmuş klinik uygulamalar, anabilim dalından görüş alınarak Dekanlık tarafından belirlenen süre içinde telafi edilir. Klinik telafisi, her anabilim dalı için normal klinik süresinin yarısı kadardır ve aralıksız olarak yarım iş günü olacak şekilde planlanır. Belirtilen süreyi geçmemek kaydıyla bir öğrenci en fazla üç anabilim dalından klinik telafisi alabilir. Bütünleme sınavı öncesi klinik telafisi yapmak için yeterli süre kalmaması durumunda öğrenci bir üst sınıfa geçemez, başarısız olduğu klinik uygulamaları bir sonraki ders yılında tekrar eder.

Dördüncü ve beşinci sınıflarda klinik tekrarı

MADDE 17

(1) Dördüncü ve beşinci sınıfta öğrenci, klinik eğitimi sonuna kadar klinik uygulamaların en az %80’ini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Klinik uygulamaları eksik veya başarısız olan öğrenci, klinik eğitiminin bütünleme ve tek ders sınavına alınmaz. Klinik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o klinik uygulamayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.

(2) Dördüncü ve beşinci sınıfta klinik eğitimi sonuna kadar klinik uygulamaların en az %80’ini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayan öğrenci, eksik kalan uygulamaların iki katını klinik uygulamalarının %25’inden az olmamak koşuluyla akademik takvimde belirlenen telafi süresinde tamamlar. Bu telafi süresinde belirtilen iş barajını eksiksiz ve başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler klinik telafi sınavına girmeye hak kazanırlar.

(3) Dördüncü ve beşinci sınıfta klinik uygulamalarını tamamlayamayan, klinik sonu sınavından başarısız olan öğrenciler takip eden senenin klinik uygulama gruplarında klinik uygulamayı tekrar etmek zorundadırlar. Tekrar yapacakları klinik uygulama sayısı, ilgili anabilim dalının önerisiyle Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.

Dersler

MADDE 18

(1) Fakültede dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, preklinik (uygulamalı) dersler ve klinik uygulama derslerinden oluşur. Bunlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Zorunlu dersler: Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alması ve başarılı olması gereken derslerdir. Zorunlu dersler, teorik ve/veya klinik/pratik uygulamalardan oluşur.

b) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinden oluşur. Bu dersler, alınması ve başarılı olunması zorunlu derslerdir.

c) Seçmeli dersler: Öğrencinin önerilen dersler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Her yarıyıl açılacak olan seçmeli dersler, ilgili yarıyılın başında ilan edilir. Seçmeli dersten başarısız olan öğrenci, bu dersin yerine açılan başka bir seçmeli dersi alabilir. Devamını almış olduğu halde başarısız olduğu seçmeli ders ertesi eğitim-öğretim yılında açılmazsa yeni açılan seçmeli dersin devamını almak zorundadır. Öğrenci, seçmeli ders değişikliği yapmazsa, yeni kayıt olduğu dönemde devam şartı aranmaz; ilgili seçmeli dersin takip eden yarıyılda sadece sınavına girer.

ç) Preklinik (uygulamalı) dersler: Mesleki zorunlu ders statüsündedir. Preklinik eğitimi birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda, hasta tedavisine yönelik alt yapıyı oluşturmak amacıyla öğrenciye derslikte teorik ve laboratuvar ortamında pratik verilmesi gereken eğitim-öğretim programını kapsar. Pratik eğitim; mesleki dersler ve temel tıp bilimleri kapsamında yer alan teorik konular ile bağlantılı bilginin kullanıldığı, problemin tanımlandığı, el becerileri ve işlem yeteneklerinin geliştirildiği, gözlem veya soyut algılamalar sonucu zihinde oluşan soruların somutlaştırılarak bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve beceri kazandırmaya yönelik klinik öncesi mesleki simülasyon sistemleriyle yürütülen uygulamalı eğitimi içermektedir.

d) Klinik uygulama dersleri: Mesleki zorunlu ders statüsünde olup klinik bilimler derslerine ait üçüncü sınıf gözlemci öğrenci uygulamaları ile dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzeri uygulamalarıdır.

Devam zorunluluğu

MADDE 19

(1) Öğrencilerin teorik derslerin en az %70'ine, pratik ve klinik uygulamaların en az %80'ine devamı zorunludur. Devam durumu, Dekanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Devamsızlık, yapılmış olan yoklamalara ve her imza bir ders saati kabul edilerek dersin o akademik yıldaki toplam saatine göre hesaplanır.

(2) Teorik derslerin %30’undan; uygulamalı dersler, klinik uygulamalar ve laboratuvarların %20’sinden daha fazlasına katılmayan öğrenciler devamsız sayılır. Bu durumdaki öğrenciler o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına ve klinik uygulama sonu sınavına alınmaz.

(3) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışındaki tekrarlanan derslerde önceki yıl devam şartı yerine getirilmiş olsa da devam şartı aranır.

(4) Haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin mazeretle ilgili resmi belgelerin sunulması durumunda öğrencinin devam durumuna Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

Sınavlar

MADDE 20

(1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, klinik sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavlarıdır. Bu sınavlar teorik (yazılı ve/veya sözlü) veya pratik (uygulamalı) olarak yapılabilir. Sınavların yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama ve benzeri klinik çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili dersten sorumlu anabilim dalı ya da anabilim dallarının önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Sınav tarihleri en az iki hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Resmi ve dini bayramlar dışında gerekli görülen hallerde cumartesi ve pazar günleri veya hafta içi öğlen tatillerinde de sınav yapılabilir.

(3) Öğrenciler ilan edilen sınav tarihlerini değiştirmek istediğinde değişiklik isteği sınava girecek tüm öğrencilerin imzalarını içeren belge ile birlikte, sınav tarihine en geç üç iş günü kalana kadar ilgili öğretim üyesine sunulur. Öğretim üyesi uygun gördüğü takdirde mevcut belgelerle birlikte sınavın yapılacağı yeni tarihi akademik takvimde belirtilen sınav takvimine uymak koşulu ile yazılı olarak Dekanlık onayına sunar. Dekanlığın onayı ile değişiklik geçerli olur.

(4) Sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ara sınav: Ara sınav; ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerin yarıyıl/yıl içinde yapıldığı sınavdır. Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bu sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler, seminerler, sunumlar ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulu kararı ile belirlenir. Programda yer alan derslerden bir günde en çok üç dersin ara sınavı yapılır. Ancak; Fakülte Yönetim Kurulu sınav sayısında değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Dersin yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınav/sınavlarına katılmak zorunludur.

b) Final sınavı: Öğrencinin yarıyıl/yıl sonunda gireceği sınavdır. Bir dersin final sınavına girebilmek için derse devam zorunluluğunu yerine getirmek, teorik, pratik/klinik uygulaması olan derslerde istenen çalışmaları başarılı olarak tamamlamış olmak ve yarıyıl içinde açılacak yazılı ara sınava katılmak gerekir. Preklinik derslerin final sınavlarında, pratik uygulamaların başarı notuna katkı oranları ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve teorik sınava girebilmek için pratik sınavdan en az 60 puan almak gerekir.

c) Klinik sınavı: Klinik çalışmalarını eksiksiz tamamlayan, ilgili derse devam zorunluluğunu yerine getiren dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin uygulama sonunda girdikleri teorik ve/veya pratik olan sınavdır. Klinik sınav ile ilgili esaslar anabilim dalları tarafından belirlenir ve klinik uygulama sırasında ilan edilir. Beşinci sınıflar için, bu sınavdan geçer not alamayan öğrenci, ilgili anabilim dalının bir sene sonraki ilk klinik çalışmalarına katılıp puanını tamamlamak ve klinik uygulama sonu sınavına girmek zorundadır.

ç) Bütünleme sınavı: Final sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, final sınavına girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan veya ilgili anabilim dalı tarafından akademik yılın başında ilan edilen kriterlere göre telafi süresinde pratik uygulamalarına katılıp başarılı olan; ancak final sınavına girmeyen öğrenciler katılma hakkına sahip olduğu sınavdır. Bütünleme sınav sonuçları final sınavı yerine geçer.

d) Mazeret sınavı: Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınav/ara sınavlara katılamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Mazeret sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

1) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını üniversite hastaneleri veya diğer resmî yataklı tedavi kurumlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından faydalanır.

2) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde derslere devam edemez ve herhangi bir dersin sınavına giremez. Öğrencinin raporlu bulunduğu sürede sınavına giremediği derslerin ara sınavları varsa kendisine mazeret sınavı hakkı verilir.

3) Mazeretlerle ilgili müracaat, mazeretin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde Dekanlığa yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar, usulüne uygun alınmayan raporlar işleme konulmaz.

4) Üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları nedeniyle bu süreler içerisinde, ara sınavlara katılamamaları halinde ilgili öğretim elemanlarının önceden tespit ve ilan ettiği yer ve zamanda ara sınavlara alınırlar.

5) Uluslararası seviyede yapılan milli takımların müsabakalarında görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içerisinde giremedikleri ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları, ilgili birimce belirlenecek tarihlerde yapılır.

e) Tek ders sınavı: Bütünleme sınav sonuçlarına göre bulunduğu sınıfta bir dersten kalan öğrenciye tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavına dersi hiç almamış veya devamsızlıktan kalan öğrenciler alınmazlar. Klinik/pratik uygulamaları eksik veya başarısız olan öğrenci tek ders sınavına alınmaz. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra en geç beş iş günü içerisinde yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar. Bu süreler sonunda verilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılamaz. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için geçer not (60 puan) alması gerekir. Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Bu sınavlar Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır. Tek ders sınavları bir yılda her ders için birer kez açılır ve bu sınavlar için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 21

(1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Başarı puanı; ara sınav puan ortalamasının %40’ı ile final sınav puanının %60’ının toplanması sonucunda elde edilen puandır.

(3) Başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Öğrencilerin ayrıca final veya bütünleme sınavından en az 60 alması gerekmektedir. Preklinik derslerinin final sınavında, önce pratik sonra teorik sınav yapılır. Bu pratik sınavdan en az 60 puan alan öğrenciler teorik sınava alınırlar. Başarı notları ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir:
(4) Geçer notlar şunlardır: AA, BA, BB, CB, CC, G notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.

a) G: Mezuniyet projesini başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.

(5) Geçmez notlar şunlardır: F1, F2, F3, F4, K notlarıdır.

a) F1: Final veya bütünleme sınavına katılan, dersten başarısız öğrencilere verilir.

b) F2: Final veya bütünleme sınavına katılmayan, dersten başarısız öğrencilere verilir.

c) F3: Devamsızlık veya klinik/pratik derslerde dersin verildiği öğretim döneminde belirlenen sürede asgari oranın tamamlanamaması nedeniyle final, bütünleme ve tek ders sınavına girme hakkı yok olmayan, başarısız öğrencilere verilir.

ç) F4: Klinik/pratik uygulamaları eksik olduğu için final sınavına girememiş ancak; asgari oranları tamamlamış öğrencilere, bütünleme ve tek ders sınavına kadar olan telafi süresince verilir. Telafi süreci sonunda eksiklikleri gideremeyen öğrenci; bütünleme ve tek ders sınavına alınmaz ve notu bu şekilde gösterilmeye devam edilir.

d) K: Mezuniyet projesini belirtilen süre içinde başarı ile tamamlamayan öğrencilere verilir; tamamlayana kadar K harfiyle gösterilmeye devam edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz

MADDE 22

(1) Her sınavın sonuç ve belgeleri, ilgili sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir.

(2) Öğrenciler teorik ders sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. Sonuçlara yapılan itirazlar, maddi hata bakımından yapılır. İtiraz bölüm başkanlığı tarafından maddi hata bakımından incelenmek üzere sorumlu öğretim üyesine sevk edilir. Eğer sınav sonucunda değişme olursa bu sonuç, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görüşülür. Fakülte Yönetim Kurulu, sonucu on beş iş günü içinde Rektörlüğe bildirir.

(3) Maddi hata gerekçesi dışında hiçbir gerekçe ile notlar değiştirilmez.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 23

(1) Her türlü sınav evrakı Fakülte öğrenci işleri biriminde ilgili mevzuatına göre saklanır.

Not ortalamaları ve başarı durumu

MADDE 24

(1) Öğrencilerin başarı durumları, AGNO ile belirlenir. Mezuniyet derecesi, öğrencinin tamamladığı öğretim programındaki AGNO esas alınarak belirlenir.

(2) Fakültede, mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu sınavında o dersten en az 60 alması kaydıyla, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ının toplamının en az 60 olması gerekir.

Sınıf geçme

MADDE 25

(1) Her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler ile klinik uygulamalar bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön şartlı dersleridir. Bu nedenle Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Öğrenci, kayıt yaptıracağı sınıfın eğitim-öğretim programında yer alan bütün dersleri alır ve kayıt olduğu yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki ortak zorunlu dersler ile seçmeli dersler hariç, ertesi yılda bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece bulunduğu sınıfta başarısız olduğu dersi/dersleri veya klinik uygulama/uygulamaları tekrarlar ve bunları başardıktan sonra üst sınıfa geçer.

(2) AGNO’su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin F1, F2, F3, F4 olmaması koşulu ile başarılı sayılır. Öğrenciler daha önce aldığı ve başarılı olduğu dersleri not yükseltmek için tekrar alamaz.

(3) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerden kalanlar mezun oluncaya kadar bu dersleri vermek zorundadır.

(4) Fakültede başarı notu değerlendirilmesinde mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.

Kayıt dondurma

MADDE 26

(1) Öğrencilere; Fakülte Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci eğitim-öğretime devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl sonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen izinlerin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz. Ağır hastalık, kaza, yakınının vefatı, doğal afetler ve bunun gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu en geç akademik takvimde belirtilen ders kayıt ve kayıt yenileme süresi içinde Fakülteye yapılır ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt yenileme haftası içerisinde sonuçlandırılarak ilan edilir. İzin başvurusu birimince uygun görülen öğrenci izinli sayıldığı yarıyıl/yılın katkı payı/öğrenim ücretini ödemez. İzin başvurusu birimince uygun görülmeyen öğrenci, ekle-sil süresi içerisinde katkı payı/öğrenim ücretini yatırarak ders kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlar. Eğitim-öğretim süresi içinde tutuklanan veya hüküm giyen öğrenciler ya da ceza infaz kurumundayken Fakülteye kayıt hakkı kazanan ve kaydını yaptıran hükümlü veya tutuklu öğrencilerin talep etmeleri halinde kaydının bulunduğu Fakülte üst kurullarının kabul etmesi koşuluyla kayıt dondurma işlemi yaptırılabilir.

(2) Kayıt dondurma isteğinde haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Sağlık raporu ile belgelenmiş sağlık ile ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısı ile öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

ç) Birinci derecede kan bağı bulunan akrabaların ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.

d) Ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi.

e) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen haller.

f) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Öğrencinin tutukluluk hali.

ğ) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer durumlar.

(3) Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleri ile birlikte, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde Dekanlığa yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar işleme konulmaz. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(4) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren on beş günlük süre içinde başvurmak zorunludur. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı yolla işlem yapılır. Öğrenci kayıt dondurduğu dönemin başından itibaren öğrenimine devam eder.

(5) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yaptırmak suretiyle, kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder. Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile Dekanlığa başvurmaları gerekir. Başvuru, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(6) Haklı ve geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencilerin talebi üzerine, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dondurulur. Öğrenciler haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle, mazeretlerini belgelemek şartıyla veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla eğitim-öğretim süresince en çok iki kez ve en fazla bir yıl kayıt dondurabilir. Askerlik sebebiyle kayıt donduran öğrencinin, terhis olduğu yıla kadar kaydı dondurulur.

İlişik kesme

MADDE 27

(1) Öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla yapılır.

(3) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile Fakülteye şahsen başvurması zorunludur ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir.

(4) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, fotokopisi alınmak suretiyle verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(5) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurumun/birimin yazısı üzerine gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezuniyet Koşulları, Mezuniyet Başarısının Derecelendirilmesi ve Diplomalar

Mezuniyet koşulları

MADDE 28

(1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:

a) Diş hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olmak.

b) Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programının belirlediği 300 AKTS’lik toplam kredi miktarını tamamlamış olmak.

c) En az 2,00 AGNO sağlamak ve Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

ç) Öğrencinin sene başında sınıf koordinatörleri kontrolünde anabilim dalı ile birlikte seçecekleri mezuniyet projesini, ilgili anabilim dalı öğretim üyesine/üyelerine sözlü olarak sunup, Dekanlık tarafından verilen tarihe kadar, basılı bir şekilde teslim etmiş olmak.

Mezuniyet başarısının derecelendirilmesi

MADDE 29

(1) Diş hekimliği fakültesi eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün teorik, klinik ve pratik dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp AGNO’su 4,00 üzerinden 3,00-3,49 arasında olan öğrencilere başarı belgesi, AGNO’su 3,50 ve üzerinde olanlara üstün başarı belgesi verilir. Bu durum öğrencinin diploma ekinde belirtilir.

Diplomalar

MADDE 30

(1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel diş hekimliği bilimleri ön lisans diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitim programını başarı ile tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlara Temel Diş Hekimliği Bilimleri Ön Lisans Diploması verilir. Ön lisans diploması alan öğrenciler, mezun öğrenci kabul edilirler ve lisans öğrenimine devam edemezler.

b) Diş hekimliği diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayanlara Diş Hekimliği Diploması ve Diş Hekimi unvanı verilir. Diploma bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Diplomanın kaybedilmesi ya da mahkeme kararına dayalı yapılan nüfus kimlik bilgilerindeki değişiklik Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge doğrultusunda belirlenir.

(2) Mezun olmaya hak kazanmış ancak diploması henüz düzenlenmemiş mezunlar, https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Mezun Belgesi alabilir. Bu belge üzerinde doğrulama kodu (karekod) bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrencilerin genel görünüş ve giyinişi

MADDE 31

(1) Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişinin, Fakültenin ve diş hekimliği mesleğinin preklinik ve klinik şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması gerekir.

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 32

(1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

Tebligat

MADDE 33

(1) Her türlü tebligat; öğrencinin Üniversiteye kaydı sırasında bildirdiği adrese yapılmak veya öğrencinin bağlı olduğu birimde duyurulmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi değiştirdikleri hâlde bunu bağlı oldukları birimlere bildirmemiş olanlar veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin var olan adreslerine bildirimin gönderilmesi durumunda, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kendilerine tebliğ edilmiş sayılır.

Disiplin

MADDE 34

(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Üniversiteden süreli olarak uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sürelerinden sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 35

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Fakülte Kurulu ve Senato kararları ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 36

(1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.


İstanbul Kent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KAMER): İstanbul Kent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5

(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Fakülte, yüksekokul ve enstitü iş birliği ile akademide aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında çalışmalar yürütmek, toplumsal cinsiyet eşitliğinin eğitim içerisinde yer almasına ve anlaşılmasına yardımcı olacak içerikler hazırlamak, akademik ve idari personel arasında farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak için eğitim ve bilinç arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.

b) Aile, toplumsal cinsiyet ve siyaset, toplumsal cinsiyet ve insan hakları, toplumsal cinsiyet ve iş hayatı gibi alanlarda disiplinler arası araştırmalara katkı sağlamak.

c) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları üzerine uluslararası standartlarda eğitim programı hazırlamak ve bu programın Üniversitede seçmeli ders olarak lisans eğitimine dâhil edilmesi için çalışmalarda bulunmak.

ç) Üniversite içerisinde ve kamuoyunda toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığının geliştirilmesine vesile olmak, kadın bireyin sosyo-ekonomik statüsünü yükseltmek amacıyla çalışmalar yapmak, toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığı geliştirmek amacıyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer üniversitelerdeki merkezlerle iş birliği yapmak, projeler üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kadının siyasette ve iş yaşamında yaşadığı sorunlar üzerine çözüm üretmek adına kurumlara danışmanlık yapmak.

e) Üniversite içerisinde her yıl aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında disiplinler arası ortak çalışmalar yapılan ve sunulan bir platform oluşturmak.

f) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları üzerine yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçların uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmak.

g) Üniversite öğrencilerinin lisans ve yüksek lisans düzeyinde toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları alanında gerçekleştirecekleri proje ve tez çalışmalarına teşvik etmek ve bunlara akademik destek sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanları üzerine araştırmalar yapmak, araştırmaları teşvik etmek, konferanslar, seminerler, toplantılar yapmak ve sempozyumlar düzenlemek.

b) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanları üzerine öneri, bilgi ve tecrübe aktarımını ilgili kurullara sağlamak.

c) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında eğitim ile ilgili program yapmak, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

ç) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanları ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek, bu konuda koordinasyonu sağlamak ve araştırmalar yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle ve merkezlerle proje konularında iş birliği yapmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre aile, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet farkındalığı ve duyarlılığı, kadın hakları ve kadın sorunları konularında araştırma, danışmanlık, eğitim ve benzeri hizmetler sunmak.

f) Merkezin amaçlarına uygun olarak yapılan araştırmalar, sempozyum ve çalışmalar sonrasında ulusal ve uluslararası platformlarda, dergilerde süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8

(1) Müdür, aile ve kadın çalışmaları konusunda eğitimi veya çalışmaları olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda kendisine vekâlet etmek üzere Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

(3) Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Araştırma birimi üyelerinin ve diğer personelin görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları ile plan, bütçe ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

f) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

g) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10

(1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda deneyimli olan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektör tarafından görevlendirilen beş kişi olmak üzere toplam altı kişiden oluşur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az dört defa toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(5) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma ve araştırma programları yapmak.

b) Mevcut imkanlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak ve uygulamak.

c) Yeni araştırma, bütçe, ortaklık ve iş birliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak.

ç) Geçici veya daimi yeni araştırma birimlerini kurmak ve bunların görev sürelerini belirlemek.

d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12

(1) Danışma Kurulu, Üniversitedeki konuyla ilgili fakülte ve anabilim dalları, istekleri halinde ulusal ve uluslararası üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ile aile ve kadın çalışmaları alanlarında araştırma ve üretim yapan yerli-yabancı özel sektör kuruluşlarında çalışan ve/veya aile ve kadın çalışmaları konusunda tecrübeli kişiler arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen en az beş en çok dokuz kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Danışma Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(4) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Danışma Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13

(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Merkezde yapılan araştırmalar ve üretilen teknolojilerin uygulamaları ve transferi hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14

(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yürütür.


Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (MÜSEM): Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5

(1) Merkezin amacı; toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alabilmesi için kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere yaygın eğitim etkinliklerini sunmak üzere yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim teknolojileri kullanılarak eğitim, öğretim ve kurs programları düzenlemek, sabit veya gezici sınav organizasyonu planlamak, hazırlamak ve uygulamak, ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme ve/veya sertifika ile ilgili sınav merkezi hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Faaliyet alanına giren, genel katılıma açık eğitim etkinlikleri ve programlar düzenlemek.

b) Faaliyet alanı ile ilgili eğitim, sertifika programları, sınav ve benzeri etkinlikleri yüz yüze, elektronik, uzaktan ve karma yöntemlerle vermek.

c) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş ve kişilere; ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve sertifika programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştay ile benzeri etkinlikler düzenlemek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

ç) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, Merkezin faaliyet alanı kapsamına yönelik işbirlikleri yapmak.

d) Üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör için soru hazırlama ve sınav hizmetleri sunmak. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak.

e) Mevzuat kapsamında içeriği kamu kurumları tarafından belirlenen aile danışmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, iş sağlığı ve güvenliği ve benzeri eğitimler ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına hizmet içi eğitimler gibi mesleki eğitimleri düzenlemek.

f) Akreditasyon ve yeterlik veren kurumlar tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak ulusal ve uluslararası personel belgelendirme ve sertifikasyon eğitimleri düzenlemek, sınav yapmak, sertifika ve katılım belgesi vermek.

g) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası her türlü eserin süreli-süresiz basım-yayım ve satışını yapmak.

ğ) Faaliyet türüne göre başarı belgesi, katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek.

h) Eğitsel, sosyal ve kültürel çalışmalara yönelik organizasyonlar yapmak ve bu alanlarda ilgili birimler tarafından yapılacak organizasyonlara her türlü teknik, araç-gereç ve malzeme desteği sağlamak.

ı) Merkezin amacıyla ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8

(1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin faaliyetleri ile çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin kesintisiz altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek. Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak, açılan programların etkinliğini denetlemek.

c) Üniversite içinden veya dışından ilgili mevzuatı uyarınca Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

ç) Merkezin bünyesindeki görev dağılımını yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, Merkezin yıllık bütçesini planlamak ve hazırlamak.

f) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, projeler hazırlamak.

g) Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10

(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen en az beş en fazla yedi üye dahil olmak üzere en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az altı kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Art arda iki defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile sona erdirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli programlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapmak.

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve gerekli kararları almak.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

d) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili sunulacak olan bütçe taslağını belirlemek.

e) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 12

(1) Merkezin çalışma konuları ile ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.

Personel ihtiyacı

MADDE 13

(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15

(1) 20/4/2003 tarihli ve 25085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.


11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page