top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv. Selin Özceviz Erbay

25.11.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE

Tebliğler

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2022 Yılı Tarifesi


Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 talihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.


Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.


Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.


Tarife

MADDE 4 (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 649 TL,

b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 1.011 TL,

c) Asliye ceza mahkemeleri:

1) Takip eden davalar için 1.113 TL,

2) Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 465 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.997 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.113 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.997 TL,

e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 1.113 TL,

f) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1.997 TL,

2) Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 2.248 TL,

ödenir.


Yürürlük

MADDE 5 (1) Bu Tarife 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.Yönetmelikler


Marmara Üniversitesi Dijital Beşerî Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Dijital Beşerî Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Dijital Beşerî Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.


Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Marmara Üniversitesi Dijital Beşerî Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumsal, ekonomik, siyasi, dijital ve teknolojik yapı, pratik ve süreçleri tarihsel ve mekânsal özellikleri itibarıyla yaygın ve derinlemesine inceleyerek, toplum ve şehir hayatının keşfedilmemiş veya parçacı araştırmalara konu olmuş yönlerine ışık tutmak, bu yolla planlama, uygulama, akademik araştırma sürecine katkı yaparak Türkiye ve uluslararası düzeyde bir mükemmellik merkezi oluşturmak.

b) Farklı disiplinler içinde devam edegelen dijital beşerî bilimleri takip etmek; bu alanlarda disipliner ve disiplinler arası yeni araştırmalar organize etmek; şehirlerin tarihsel ve güncel boyutlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, dijital beşerî bilimlerle ilgili eğitim faaliyetleri yapmak, akademik toplantılar tasarlamak.

c) Dijital beşerî bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası literatürü takip etmek, bu eserleri Üniversite kütüphanesine kazandırmak ve ilgili araştırmalar için alt yapı kurmak.

ç) Dijital beşerî bilimler sahalarında Üniversitenin ilgili lisans ve yüksek lisans programları ile birlikte işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalar yürütmek.


Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu ve özel kurumlar ve kişilere şehir ve bölge ölçeğinde toplumsal, kültürel, iktisadi, tarihsel, coğrafi ve yapılı çevre ölçeğindeki araştırmalarında kullanılan kaynak ve yöntemler konusunda danışmanlık yapmak.

b) Araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

c) Dijital beşerî bilimler ve şehirle ilgili Merkezin amaçlarında belirtilen konularda kamuoyu araştırmaları, anketler, istatistiksel ve etnografik saha çalışmaları tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak.

ç) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak araştırmalar ve çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bu amaçla gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.

d) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak; bu amaçla yapılan yayınları desteklemek.

e) Kuruluş amacıyla ilgili olarak lisans, yüksek lisans ve doktora tezi arşivi oluşturmak; ayrıca kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

f) Merkezin ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek, program ve dersler açmak üzere Üniversitenin enstitü ve merkezleri ile işbirliği yapmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, paneller düzenlemek.

ğ) Dijital beşerî bilimler ile ilgili yaz okulu, kurs ve eğitim programları plânlamak ve uygulamak, katılanlara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika vermek.

h) Dijital beşerî bilimlerin gelişmesi ve ilerlemesi için ödüllü yarışmalar düzenlemek.

ı) Kuruluş amacına uygun yurt içi ve yurt dışı kuruluşları ile gerçek kişilerin istekleri üzerine rapor, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

i) Merkezin ilgi alanına giren konularda çalışmak şartı ile yurt içi ve yurt dışından araştırmacı kabul etmek.

j) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.


Müdür

MADDE 8 (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesi hususunda Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.


Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak, onaylanması halinde Rektörlüğe sunmak.


Yönetim Kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanında Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en az dört üye ve Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.


Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel, idari plan ve programını hazırlamak.


Danışma Kurulu

MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu kurumları veya özel kuruluş temsilcileri, yetkin kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla on iki üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.


Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve öneriler sunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 14 (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında Merkez birimleri kurulabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür. Merkez birimlerinde görevlendirilecek her türlü personelin görevlendirmeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından yapılır.


Yürürlük

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür


Ticaret Bakanlığı Gümrük Hizmetleri ve Kaçakçılıkla Mücadele Görevlerine İlişkin Nakdi Ödül Yönetmeliği


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesinde belirtilen Ticaret Bakanlığı personeline nakdi ödül verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesinde belirtilen Ticaret Bakanlığı personelini kapsar.


Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Bakan Yardımcısı: Ticaret Bakan Yardımcısını,

ç) Daire Başkanı: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde görevli Daire Başkanını,

d) Genel Müdür: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünü,

f) Genel Müdür Yardımcısı: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde görevli Genel Müdür Yardımcısını,

g) İdare: Merkezde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünü, taşrada Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerini,

ğ) Personel: Sözleşmeli olarak istihdam edilenler dahil 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesinde belirtilen personeli,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Nakdi Ödül

Nakdi ödül verilecek durumlar

MADDE 5 (1) 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesinde belirtilen Bakanlık personelinden;

a) Devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar,

b) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmi dört katına kadar,

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla para verilerek ödüllendirilebilir. Bunlardan sözleşmeli olarak istihdam edilenlere verilecek ödül tutarı, aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir.


Nakdi ödül teklifleri

MADDE 6 (1) Nakdi ödül teklifleri, ödüle esas olayın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde ilgili Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü veya Gümrük Müdürü tarafından yapılacak değerlendirmeyi müteakip bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Nakdi Ödül Teklif Formu kullanılarak ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürünün görüşü ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdür tarafından onaylanan teklifler Nakdi Ödül Değerlendirme Kuruluna sunulur.

(2) Merkez teşkilatında görevli personele ilişkin ödül teklifleri, Nakdi Ödül Teklif Formu kullanılarak ilgili Daire Başkanının teklifi, Genel Müdür Yardımcısının görüşü ve Genel Müdürün onayı ile gerçekleştirilir.

(3) Nakdi Ödül Teklif Formu ödül teklif edilecek her bir şahıs için ayrı ayrı tanzim edilir.

(4) Teklifin gerekçesine esas her türlü bilgi ve belge Nakdi Ödül Teklif Formuna eklenerek Genel Müdürlüğe iletilir.


Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu

MADDE 7 (1) Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek birer Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere 5 kişiden oluşur. Kurulun sekretaryasını Genel Müdürlük yürütür.

(2) Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu tüm üyelerin katılımıyla toplanır. Kurulda nakdi ödül teklifi yapılanların durumu tek tek görüşülür. Nakdi ödül verilmesinin uygun olup olmadığına ilişkin kararlar oy çokluğuyla alınır. Toplantıya mazeretleri sebebiyle katılamayan kurul üyelerinin yerine vekâlet eden personel katılır. Kuruldaki üyelere nakdi ödül verilmesi gerektiği hallerde bu şahıslar kurulda üye olarak görevlendirilemezler. O toplantıya münhasır olmak üzere, Kurul Başkanı tarafından en az Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde belirlenecek başka bir personel toplantıya katılır.

(3) Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu somut olayın şartlarına göre personelin emsallerine göre gösterdiği yüksek hizmet ve yaşamını ortaya koyma durumu göz önünde bulundurarak nakdi ödül tekliflerini inceler ve teklifin uygun görülmesi durumunda ödül miktarını belirler. Ödül miktarının hesaplanmasında, ödüle esas olayın gerçekleştiği tarihte personelin fiilen almakta olduğu aylık esas alınır.

(4) Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek uygun olduğu değerlendirilen teklifler Bakanın onayına sunulur.

İdari ve mali hususlar

MADDE 8

(1) Nakdi ödüller, Genel Müdürlük bütçesinden ödenir.

(2) Onaylanan nakdi ödüllere tekabül eden ödenekler ilgili idarelere gönderilir ve ödüle hak kazanan personele tek seferde ödenir.

(3) Ödüle esas olayda hayatını kaybeden personelin nakdi ödülü veraset ilamına göre mirasçılarına ödenir.

(4) Tutuklanan, görevden uzaklaştırılan ya da ihraç edilen; Devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiren eylemlerden dolayı hakkında disiplin soruşturması devam eden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin beşinci alt bendinde sayılan suçların birisinden adli soruşturması veya kovuşturması devam eden personele nakdi ödül verilmez.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen personelden; görevine iade edilenler, disiplin soruşturmasında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilenler veya hakkında daha düşük bir disiplin cezası öngörülenler, adli soruşturma veya kovuşturma sonucunda, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı, düşme, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya beraat kararı verilenlere nakdi ödülü verilir. Kararlarda kesinleşme şartı aranır.

(6) Bakanlıktan herhangi bir nedenle ayrılan personel için nakdi ödül teklifi yapılmaz. Nakdi ödül teklifi yapıldıktan sonra; haklarında verilen kesinleşmiş mahkûmiyet kararı veya Devlet memurluğundan çıkarma cezası nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere Bakanlıktan herhangi bir nedenle ayrılanlar ile hayatını kaybedenlerin işlemleri devam ettirilir ve bunların nakdi ödülleri Bakan tarafından onaylanmasını müteakip personele veya veraset ilamına göre mirasçılarına ödenir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 10 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


Nakti Ödül Teklif Formuna aşağıdaki kutucuğu tıklayarak ulaşabilirsiniz


NAKTİ ÖDÜL TEKLİF FORMU
.pdf
PDF dosyasını indir • 64KB

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


MADDE 1

31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Genel not ortalaması en az 75 puan olan ve alt dönemlerdeki bütün derslerini başarmış olan lisans öğrencileri, danışmanın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile ikinci fıkrada belirtilen haftalık ders saatini aşmamak üzere yalnızca bir üst sınıftan ders alabilirler.”


MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, devamsızlıktan kaldıkları dersler de dâhil başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse kadar indirenlere üç yarıyıl ilave süre verilir. Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl ilave süre verilir. Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız; başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.”


MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Azami öğrenim süresi sonunda, sınırsız sınav hakkı elde eden ve açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılında hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) Ek sınavlara girmeyen veya ek sınavlar sonunda başarısız ve alıp da devamı sağlanmayan dersler de dâhil olmak üzere başarısız ders sayısını beş ve altına indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.”


MADDE 4

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 5

Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği


Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memuru ve sözleşmeli personelin disiplin amirlerini belirlemektir.


Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre görev yapan personel hakkında uygulanır.


Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Disiplin amirleri

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.


Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 (1) 13/10/2017 tarihli ve 30209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük

MADDE 7 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 8 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.


Disiplin Amirleri Cetvelini görmek için aşağıdaki belgeye tıkayın

pdf
.pdf
PDF dosyasını indir • 133KB

Anayasa Mahkemesi Kararları


2018/7477 Anayasa Mahkemesinin 27/10/2021 Tarihli ve 2018/7477 Başvuru Numaralı Kararı


Kararı okumak için aşağıdaki dosyaya tıklayınız.


KARAR
.pdf
PDF dosyasını indir • 596KB

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page