top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv. Selin Özceviz Erbay

24.11.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE


Milletlerarası Andlaşmalar


4858 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanması Hakkında Karar


Karar metnini okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.


andlaşma pdf 1
.pdf
PDF dosyasını indir • 756KB


4857 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün 5.4.1.10 Maddesinin Tadiline İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar


Karar metnini okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

andlaşma pdf 2
.pdf
PDF dosyasını indir • 181KB

4856 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar


Karar metnini okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

andlaşma pdf 3
.pdf
PDF dosyasını indir • 745KB

4855 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Bitki Karantinasına Yönelik İş Birliği Üzerine Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar


Karar metnini okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

andlaşma pdf 4
.pdf
PDF dosyasını indir • 706KB

4859 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar


Karar metnini okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

andlaşma pdf 5
.pdf
PDF dosyasını indir • 4.27MB


Yönetmelikler


Kamu Denetçiliği Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği


Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kamu Denetçiliği Kurumunda görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.


Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Kamu Denetçiliği Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.


Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Disiplin amirleri

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.


Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 (1) 28/3/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük

MADDE 7 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 8 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Başdenetçisi yürütür.


Disiplin Amirleri Listesini görmek için bağlantıya tıklayınız.

EK1
.docx
DOCX dosyasını indir • 21KB

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


MADDE 1 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli olarak birlik genel sekreterliğinde istihdam edilen personel sayısı, daimi hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personel sayısının yüzde on beşini ve her halükarda yirmi kişiyi geçemez. Bir önceki yıl personel giderleri, gelirlerinin yüzde kırkından fazla olan birliklerce, belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli yeni personel istihdam edilemez. Münhasıran belirli bir projenin yürütülmesi için istihdam edilen ve istihdam giderlerinin en az yüzde yetmiş beşi o projeye destek veren ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlarla karşılanan personel için bu sınırlamalar uygulanmaz.”


MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmesi düşünülen personelden 7 nci maddenin yaş sınırı ve eleme sınavı hariç olmak üzere sekiz, dokuz, on ve on birinci fıkralarında belirtilen şartları taşıyanların aylık ücreti, ilgili fıkrada belirtilen unvana işe başlamada hak tanınan aylık çıplak ücretinden fazla olmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından sözleşme süresince geçerli olmak üzere belirlenir. Münhasıran belirli bir projenin yürütülmesi için istihdam edilen ve istihdam giderlerinin en az yüzde yetmiş beşi o projeye destek veren ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlarla karşılanan belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personelin ücreti, bu fıkrada belirtilen ücret sınırının iki katını aşamaz. Belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personele grup ve basamak ilerlemesi yapılmaz.”


MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik


MADDE 1 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


Anayasa Mahkemesi Kararları


2018/20182 Anayasa Mahkemesinin 14/9/2021 Tarihli ve 2018/20182 Başvuru Numaralı Kararı


Karar metnini aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak okuyabilirsiniz.


karar
.pdf
PDF dosyasını indir • 934KB

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


Yazı: Blog2_Post
bottom of page